X

JANA (BŽOCHOVÁ)-WILD

je profesorka na DF VŠMU v Bratislave. Publikovala monografie Hamlet: dobrodružstvo textu (1998), Začarovaný ostrov? Shakespearova Búrka inak (2003), Malé dejiny Hamleta (2007), Shakespeare.Zooming (2016, v tlači), učebnicu Úvod do shakespearovského divadla (1999), redigovala súbor esejí Recepcia Shakespeara: od čítania žien k feminizmom (Aspekt, č. 2, 2001), preložila kompendium Shakespeare: Základná príručka (2006). Na medzinárodnej škole liberálnych štúdií BISLA viedla kurz „Politický Shakespeare“ (2007 a 2008). Zostavila medzinárodné zbierky „In double Trust“. Shakespeare in Central Europe (2014) a Zrkadlá (pre) doby. Shakespeare v divadle strednej Európy (2015), zorganizovala dve medzinárodné shakespearovské konferencie v Bratislave Kronika doby (2013) a Shakespeare na rozhraní (2016).

Kabinet Audiovizuálnych Divadelných Umení uvádza..

Tvorivé písanie pre divadlo a film

Projekt sa zameriava na oblasť slovenskej a medzinárodnej súčasnej audiovizuálnej a divadelnej tvorby, a podporuje tiež česko-slovenský kontext. V spolupráci s DAMU v Prahe a v spolupráci so spoločnosťou Film Europe Praha, by sme radi štvrtý ročník KADU priniesli aj do Českej Republiky. Počas prehliadky festivalového filmu Be2Can v Prahe uvedieme vzdelávaciu sekciu KADU 2017, ktorá vo svojej téme prinesie niekoľko edukatívno-interaktívnych vstupov. KADU 2017 sa paralelne uskutoční aj na Slovensku, v Bratislave, v Kine Lumière. V spolupráci s literárnym festivalom Medziriadky, pošlú na KADU 2017 v Bratislave absolventi sústredenia svoje náčrty scenárov a hier na vopred zadanú tému. Pán Petr Kolečko, významný literárny autor a scenárista bude lektorom Masterclassu, bude mladým autorom poskytovať spätnú väzbu, analyzovať a riešiť spojitosti či rozdiely medzi písaním divadelnej hry a televízneho či filmového scenára. Interpretácie daného filmu či inscenácie, ale i jeho zaradenie do kontextu konzultujeme s partnermi projektu DAMU, VŠMU, SFU a Film Europe, a s garantkou projektu prof. Z. Gindl-Tatárovou.

Program


/na programe momentálne pracujeme
Next

Registrácia

Účasť na seminári je na báze dobrovoľného poplatku. Záujemmca o seminár je povinný sa zaregistrovať na tejto webovej stránke.

Next

KADU

Zámerom KADU – Kabinetu audiovizuálnych divadelných umení je prinášať platformu pre multimediálne, umelecky medziodborové vzdelávanie nielen pre mladých umelcov a profesionálov, ale aj študentov a laickú verejnosť s cieľom podpory kultúrnej osvety a umeleckého vzdelávania v regióne. Nazeraním na umelecké disciplíny ako na celok chceme podporiť myšlienku potreby technickej a koncepčnej modernizácie umeleckého vzdelávania. Hľadáme efektívnejšiu formu vzdelávania formou zážitku z kvalitne vybraných produkcií a stretnutím sa s osobnosťami umeleckého života. Našim cieľom je prinášať prehľad svetovej i domácej divadelnej a filmovej tvorby v danej téme ročníka projektu, ponúknuť širší kontext, preto oslovujeme na základe nášho konceptu renomovaných teoretikov, kritikov a praktikov. Pre rok 2017 sú to napríklad dramaturgička a divadelná teoretička M. Kaňková, divadelná kritička M. Mašlárová, scenárista a dramatik P. Kolečko, film. vedec a kritik M. Ciel, spisovateľ a filmový scenárista M. Tallo a iní.

V roku 2014 na I. ročníku KADU sme vytvorili profil jedného z najväčších súčasných divadelných osobností, režiséra R. Wilsona, ako sprievodné podujatie k slávnostnej premiére inscenácie pod názvom 1914 v činohre SND.

KADU 2015 pojednával o synergii tvorby choreografky P. Bausch a filmára W.Wendersa s významnými hosťami, prednáškami, diskusiami a  prezentáciou tvorby obidvoch autorov.

KADU 2016, bol venovaný Shakespearovej tvorbe a jeho súčasným interpretáciám v krajinách V4 za účasti významných zahraničných prednášateľov , ako i Masterclassom výrazných osobností divadelného života, medzi ktorými boli režisér R. Ballek a herec R. Roth (herecký masterclass), či divadelný režisér D. Špinar (režijný masterclass) a pani Piroska E. Kiss (scénografický masterclass).

V roku 2017 organizujeme už štvrtý ročník seminára, tento rok na tému Tvorivé písanie pre divadlo a film. Projekt sa zameriava na oblasť slovenskej a medzinárodnej súčasnej audiovizuálnej a divadelnej tvorby, a podporuje tiež česko-slovenský kontext. V spolupráci s DAMU v Prahe a v spolupráci so spoločnosťou Film Europe Praha, by sme radi štvrtý ročník KADU priniesli aj do Českej Republiky. Počas prehliadky festivalového filmu Be2Can v Prahe uvedieme vzdelávaciu sekciu KADU 2017, ktorá vo svojej téme prinesie niekoľko edukatívno-interaktívnych vstupov. KADU 2017 sa paralelne uskutoční aj na Slovensku, v Bratislave, v Kine Lumière. V spolupráci s literárnym festivalom Medziriadky, pošlú na KADU 2017 v Bratislave absolventi sústredenia svoje náčrty scenárov a hier na vopred zadanú tému. Pán Petr Kolečko, významný literárny autor a scenárista bude lektorom Masterclassu, bude mladým autorom poskytovať spätnú väzbu, analyzovať a riešiť spojitosti či rozdiely medzi písaním divadelnej hry a televízneho či filmového scenára. Interpretácie daného filmu či inscenácie, ale i jeho zaradenie do kontextu konzultujeme s partnermi projektu DAMU, VŠMU, SFU a Film Europe, a s garantkou projektu prof. Z. Gindl-Tatárovou. Projekt KADU – Kabinet audiovizuálnych divadelných umení vytvára priestor pre dialóg umeleckých praktikov i teoretikov s publikom, pre vytvorenie hodnotnej umeleckej debaty, s budovaním kritického myslenia a konfrontácie umeleckej tvorby. Veríme, že dlhodobým pokračovaním v projekte KADU podporíme vznik kvalitnejších umeleckých produkcií a nových spoluprác.

Pre rok 2018 a nasledujúce by sme radi rozšírili spoluprácu v rámci krajín V4 a vstúpili do intenzívnej spolupráce, ktorá už začala v roku 2016 pri projekte Shakespeare v dialógu. Dobré vzťahy s partnermi: Slovenský filmový ústav, Divadelný ústav v Bratislave, Divadelní ústav Praha, Poľský inštitút v Bratislave, Maďarský inštitút v Bratislave, Maďarská univerzita výtvarných umení, Múzeum Slazkie v Katoviciach, Asociácia súčasného divadla a i. umožňuje rozšíriť projekt pre krajiny V4, prípadne ďalších susedov.

Next

Hlavný organizátor

KOLLEKTIV, s.r.o.


v spolupráci s:Grantová podpora
PartneriMediálni partneri

Next

To sme my

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte nás kontaktovať. Určite sa Vám ozveme.

KADU - Kabinet Audiovizuálnych Divadelných Umení
Manažérka projektu: Anita Pócsová, +421 915 533 552
Mail: info@kadu.sk
Facebook: Projekt KADU

Kreatívny tím KADU:

Autori projektu: Marta Maťová, Adam Hrapko
Dramaturgia: Michal Tallo
Vizuál, kamera: Šimon Lupták
Trailer: Dominik Hronec
Technická podpora: Ondrej Balún
Next

Nápady a sťažnosti

Next

Archív

2015

Synergia tvorby - Pina Bausch a Wim Wenders

> Facebook Event
> Plagát
> Teaser (video)
> Spot (video)
> Jan Minařík: Prednáška Pina Bausch
> Galéria:
> Partneri: Asociácia súčasného divadla, Ministerstvo kultúry SR, VŠMU Bratislava, Goethe Institut, Slovenský filmový ústav, Film Europe, Cinematik, Film Europe Channel

2014

Kabinet Robert Wilson

> Facebook Event
> Plagát
> Spot (video)
> Galéria:
> Partneri: Asociácia súčasného divadla, Ministerstvo kultúry SR, VŠMU Bratislava, Slovenské národné divadlo, Film Europe, Film Europe Channel